Make your own free website on Tripod.com

Dhe Fonetik Mód
Vurzhûn 1.9

Note: the following is written in the Fonetik Mode (click here for explanation and details) version 1.9

Thénhks tú Jûstin B Rý fór mûc kólabórátiv éd.

Dhis iz á gýd on hau tú rýt in dhe Fonetik transkripshûn mód fór dhí English lénhgwej. Dhis mód iz wûn ov mý ón dízýn (with mûc help frûm JBR), and Ý dón't rilí ekspekt aníwûn tû yúz it (ûnfórcunetlí), bût Ý hav dísýded tú rýt it ûp eníwé. Wûn inturestinh aspekt ov Fonetik iz dhat wen yú ar rýtinh it, yór aksent iz riten in tú dhe tekst itself, so Fonetik riten in difurent éríás wil stand aut, and sórsez kan bí sín mór klírlí, and grétur impreshûnz made. (English with is with in American, but widh in British)

Sûm bésik rúlz:

Ûpdéts

Dhe Kérektur Cénjes

Dhe Alfábet

A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó P Q R S T U Ú Û V W X Y Ý Z - Seven additions (Á á, É é, Í í, Ó ó, Ú ú, Û û, Ý ý).

Difthonhz
(all two of them)

AU OI

Odhur Nótábl Kérektur Kombinéshûnz

DH NG NH NHG
RR SH TH ZH

Ûnkámen Kérekturz

On MS-Windows computers:
Á Alt-0193 á Alt-0225 É Alt-0201 é Alt-0233 Í Alt-0205 í Alt-0237
Ó Alt-0211 ó Alt-0243 Ú Alt-0218 ú Alt-0250 Û Alt-0219 û Alt-0251
Ý Alt-0221 ý Alt-0253                

Vauwel + R Kombinéshûnz

V+R English Fonetik
V+R English Fonetik
V+R English Fonetik
AR car, tarnish kar, tarnish
ÁR -incomplete-
ER -incomplete-
ÉR bear bér
IR British squirrel skwirel
ÍR clear, ear klír, ír
OR -incomplete-
ÓR torn, roar tórn, rór
UR bird burd
ÚR tour, moor túr, múr
YÚR cure kyúr
     

Ízilí Mistranzléted

Egzamplz

Here are some basic phrases translated in to the Fonetik mode.

Standard English Fonetik Enhglish
The quick brown fox jumps over the slow, lazy dog. Dhe kwik braun foks jûmps óvur dhe sló lézí dog.
The white gate is opening. Dhe wýt gét iz ópeninh.
A great ship has just pulled in to the southern harbor. É grét ship haz jûst puld in tú dhe sûthurn harbur.
Why are those women watching those birds for so long? Wý ar dhóz wimen wácinh thóz burdz fór só lonh?
I like to read while sitting by this tree. Ý lýk tú ríd wýl sitinh bý dhis trí.
Close the door, it's getting cold in here!
Close the door, it is getting cold in here!
Klóz dhe dór, it's getinh kóld in hír!
Klóz dhe dór, it iz getinh kóld in hír!
The great, and well-known, author J.R.R. Tolkien has been a huge influence on me. Dhe grét, and wel-nón, áthur J.R.R. Tolkien haz ben é hyúj inflúens on mí.
There are many schools of philosophy, such as pragmatists. Dhér ar maní skúls ov filásófí, sûc az dhe prégmátists.
The unnamed horse has won the race. Dhe ûnnémd hors haz wûn dhe rés.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them.
Wûn Rinh tú rúl dhem ál, Wûn Rinh tú fýnd dhem,
Wûn Rinh tú brinh dhem ál and in dhe darknes býnd dhem.

Dhe prónûnsíéshûnz ov dhe némz ov dhe leturz ov dhe English alfábet riten in Fonetik.

a é b c d e í
f ef g h éc i ý j
k l el m em n en o ó
p q kyú r ar s es t
u v w dûbl-yú x eks y
z                

Dhe prónûnsíéshûnz ov dhe leturz ov dhe Fonetik alfábet riten in Fonetik.

a a á á b c ce d
e e é é f ef g h
i i í í j k l el
m em n en o ot ó ó p
r ar s es t u ut ú
v w we x y ye Z

Click here to view this page in Standard English.

Click here to go back to deadpete.tripod.com.